ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Windykacja należności z obligacji korporacyjnych

Kancelaria prowadzi windykację należności z obligacji korporacyjnych, które przestały być obsługiwane przez emitentów. Windykacja długów prowadzona przez naszą Kancelarię wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nabywcom obligacji korporacyjnych, oferując doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności wynikających z obligacji. Pomiędzy obligatariuszem a emitentem obligacji powstaje stosunek prawny, w którym emitent staje się dłużnikiem obligatariusza, w szczególności, gdy przestanie regulować swoje zobowiązania.

Klienci kancelarii, którzy zainwestowali środki w papiery wartościowe firm, które zaprzestały następnie obsługi ich obligacji, coraz częściej spotykają się z koniecznością prowadzenia windykacji przeciwko emitentom obligacji korporacyjnych. Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw przeciwko takim firmom, reprezentując klientów i pomagając im w odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy. Windykacja roszczeń z obligacji korporacyjnych obejmuje pomoc prawną zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy z powodu utraty płynności emitent zaprzestał obsługi obligacji (nie wypłacił odsetek) lub naruszył inny warunek emisji (np. nie wykupuje obligacji). W efekcie nabywca obligacji traci część lub wszystkie zainwestowane pieniądze. Dlatego ważne jest, aby wszcząć procedurę windykacyjną bez zbędnej zwłoki. Jeżeli emitent pomimo skierowania do niego roszczeń przez obligatariusza nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do uregulowania swoich zobowiązań, należy niezwłocznie skierować sprawę na drogę sądową celem zabezpieczenia należności z obligacji korporacyjnych. Tylko sprawne podjęcie windykacji daje szansę na odzyskanie zainwestowanych w obligacje korporacyjne pieniędzy.

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość